ZREALIZOWANE PROJEKTY UE

title icon
Fundusze Unijne

Dzięki funduszom unijnym możemy stale rozwijać swoją działalność. I tak, w ramach europejskiej współpracy, zrealizowaliśmy następujące działania:

Projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Alutrast Grzegorz Roszkowski, dzięki zakupowi ekoinnowacyjnych urządzeń do stolarki budowlanej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia
-w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

NR PROJEKTU: RPPD.01.05.00-20-0287/18

WARTOŚĆ PROJEKTU: CAŁKOWITA PLN: 798 508,99

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: DOFINANSOWANIE PLN: 357 056,86

Projekt pt.  „Analiza potencjału docelowego rynku zagranicznego dla firmy Alutrast Grzegorz Roszkowski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Podziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

NR PROJEKTU: WND-RPPD.01.04.01-20-0247/20

WARTOŚĆ PROJEKTU: CAŁKOWITA PLN: 32 964,00

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: DOFINANSOWANIE PLN: 22 780,00

 

Projekt pt.  „Strategia wejścia na rynek zagraniczny firmy Alutrast Grzegorz Roszkowski”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej I – Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Podziałanie 1.4.1

NR PROJEKTU: WND-RPPD.01.04.01-20-2526/20

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 22 140,00

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: DOFINASOWANIE – 15 300,00